chính danh

Con đường chính sử

Cho đến nay, đảng Cộng Sản Việt Nam biện luận lý do họ vẫn còn cai trị và sẽ tiếp tục cai trị đất nước Việt Nam vì chỉ có đảng CSVN mới là đảng duy nhất thật sự mang lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Không đúng. Đó là lý luận của kẻ cướp

Ông Nguyễn Phú Trọng trong buổi họp báo ngay sau khi Đại hội 12 của đảng CSVN kết thúc 28/1/2016. Nguồn: Reuters

Nguyễn Phú Trọng có thể chính danh không?

Tại sao đảng Cộng Sản không thể chính danh được? Bởi vì từ bản chất và do lịch sử cấu tạo, các đảng Cộng Sản không xây dựng những định chế chính trị bền vững mà chỉ lo củng cố quyền hành cá nhân các lãnh tụ. Tính chất này không những khiến cho đảng Cộng Sản luôn luôn bất ổn, mà còn khiến cả guồng máy quốc gia cũng bất ổn.

Nguyễn Phú Trọng và cơ hội được "nhất thể hóa" do ông Trần Đại Quang qua đời. Ảnh: Reuters

Vì sao Quốc hội vừa khai mạc lại bầu ‘tân chủ tịch nước’?

Trong một nền chính trị ‘đâm dao sau lưng’ và một chính trường sắc lẻm tia mắt giết người, cơ hội không đến lần thứ hai. Chẳng có gì bảo đảm là thời thế và cơ hội vẫn như cũ sau mỗi 3 tháng hay nửa năm. “Việc làm được hôm nay không để đến ngày mai”.