độc quyền cung cấp xăng dầu

Thì ra, đó là lỗi của dân

Vụ khó khăn cung cấp xăng dầu trong nước đang xuất hiện lời hỏi dồn với Bộ Trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, rằng tại sao? Ai là nguyên nhân? Vấn đề ở đâu?