dựng cờ chính nghĩa

Ngày Tưởng Niệm & Hát Cho Người Đi Dựng Cờ Chính Nghĩa

Ngày Tưởng Niệm & Hát Cho Người Đi Dựng Cờ Chính Nghĩa sẽ diễn ra vào ngày 25-8-2018 tại Hoa Thịnh Đốn để tưởng nhớ và vinh danh Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh cùng các chiến hữu tiên phong đã hy sinh trên đường về cứu nước.