dựng cờ chính nghĩa

Tướng Hoàng Cơ Minh hướng dẫn các thành viên Mặt Trận tại vùng rừng núi Đông Dương, trong dịp lễ Công bố Cương lĩnh Chính trị của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam

Đánh dấu 42 năm Dựng Cờ Chính Nghĩa

Ngày 8 tháng 3 năm nay, đánh dấu đúng 42 năm (1982-2024) ngày Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, gọi tắt là Mặt Trận, tiền thân của Đảng Việt Tân, công bố bản Cương Lĩnh Chính Trị nhằm minh định lập trường đấu tranh cứu nước và dựng nước, sau 7 năm thống trị của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tuyên ngôn cứu nước đã diễn ra trong bối cảnh tan tác, đau thương của toàn thể dân tộc sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ vào cuối tháng 4, 1975.

Ngày Tưởng Niệm & Hát Cho Người Đi Dựng Cờ Chính Nghĩa

Ngày Tưởng Niệm & Hát Cho Người Đi Dựng Cờ Chính Nghĩa sẽ diễn ra vào ngày 25-8-2018 tại Hoa Thịnh Đốn để tưởng nhớ và vinh danh Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh cùng các chiến hữu tiên phong đã hy sinh trên đường về cứu nước.