Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ

Ủy ban Tự do tôn giáo Hoa Kỳ họp về Đàn áp xuyên quốc gia về tôn giáo. Ảnh: USCIFT

Hoa Kỳ với cam kết giải quyết nạn đàn áp xuyên quốc gia

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề đàn áp xuyên quốc gia với sự nghiêm túc và quan tâm tối đa cho tương xứng với mức độ nguy hiểm của tình trạng đó.

…Theo định nghĩa của Freedom House, “Đàn áp xuyên quốc gia” (transnational repression) là hành vi mà các chính phủ vươn ra khỏi biên giới nước mình để tấn công, bịt miệng những tiếng nói bất đồng đang sống lưu vong.