vận động chính giới quốc tế

Việt Tân qua lăng kính của chính giới Thụy Sĩ

Việt Tân qua lăng kính của chính giới Thụy Sĩ

Mời Quí vị và các bạn cùng nghe các chính khách Thụy Sĩ chia sẻ nhận xét của họ về Việt Tân cũng như về các hoạt động mà họ hợp tác cùng với Việt Tân để hỗ trợ cho các nhà hoạt động tại Việt Nam.

Việt Tân chủ trương xóa bỏ độc tài, chống bất công và canh tân đất nước bằng chính sức mạnh của Dân Tộc Việt Nam.