Tuyên Bố Thành Lập Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tuyên Bố Thành Lập Liên Minh
Các Lực Lượng Dân Tộc
Đấu Tranh Vì Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền Cho Việt Nam

(Gọi tắt là Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam)

Việt Nam ngày 16 tháng 10 năm 2006

Kính thưa Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước,

I. Thực trạng Việt Nam.

Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta đang lâm nguy vì giặc nội xâm tàn phá! Hậu quả là Việt Nam hôm nay rơi vào nhóm nước tham nhũng, đói nghèo và tụt hậu… nhất thế giới. Giặc nội xâm chính là bộ máy cầm quyền hư hỏng, phát sinh từ thể chế chính trị độc tài toàn trị, phản dân chủ và phản dân tộc do đảng Cộng sản thiết lập và ngoan cố duy trì. Thể chế chính trị độc đảng ấy bắt đầu xuất hiện và hoành hành trên Đất nước ta hơn nửa thế kỷ qua, sau khi mục tiêu giành độc lập và dân chủ cao đẹp và chính đáng của Nhân Dân ta đã bị Đảng Cộng Sản Việt Nam đánh tráo một cách bất chính thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ảo tưởng. Thực tiễn đã chứng minh mục tiêu XHCN ảo tưởng ấy đã hoàn toàn thất bại trên phạm vi toàn thế giới.

Miền Bắc sau ngày 20-7-1954 và Nhân dân cả nước sau ngày 30-4-1975 đã trở thành một Dân tộc nô lệ của giặc nội xâm – loại giặc xảo quyệt, khó nhận diện và tàn ác không hề kém bất cứ một loại giặc ngoại xâm tàn ác nhất nào. Một “trục gian ác” dưới hình thức bộ máy đảng, bộ máy nhà nước, mạng lưới công an, mạng lưới mặt trận dày đặc đã hình thành, phát triển và lộng hành từ trung ương xuống tới các tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường, xã, khóm, ấp để đè đầu cưỡi cổ Nhân dân ta.

II. Cần thiết thành lập một Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền.

Vì vậy, muốn tiêu trừ tận gốc “trục gian ác” trên, phải giải quyết tận gốc nguyên nhân sinh ra nó. Đó là thể chế chính trị độc đảng, toàn trị hiện nay để thiết lập một hệ thống chính trị công bằng, đa nguyên, đa đảng, giành cơ hội ngang bằng cho bất cứ ai có đủ tâm huyết và tài đức để lãnh đạo và quản trị Đất nước.

Kế thừa và phát huy những thành tựu của biết bao người con ưu tú của Dân tộc đã đi trước, ngày 10-9-2006 vừa qua, Khối 8406 – là tập hợp những người dân Việt Nam cùng đứng tên ủng hộ bản “Tuyên Ngôn Dân Chủ cho Việt Nam 2006” ngày 8-4-2006 – đã kêu gọi thành lập một Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam. Trong lời kêu gọi này có đoạn : “… Để tạo ra một sức mạnh tổng hợp trong và ngoài Nước, chúng tôi hy vọng tất cả các cá nhân, tổ chức, đảng phái… biết gạt sang một bên những khác biệt, ngăn cách, để cùng nhau sớm tiến đến việc thành lập một Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc, Dân Chủ Và Nhân Quyền Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng : Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam này, một khi đã hình thành và phát triển, nhất định sẽ chuyển hóa được Đất nước từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng, phản dân chủ và phản dân tộc hôm nay sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, cho Dân tộc và vì Dân tộc ngày mai !… ”

Thật đáng mừng, hơn một tháng qua, lời kêu gọi trên đã được đông đảo của đồng bào Việt Nam cả trong lẫn ngoài Nước, cùng nhiều bạn bè quốc tế nhiệt tình ủng hộ :

- Ngày 20-9-2006, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Chủ tịch Cao Trào Nhân Bản, đã viết : “… Chúng tôi đồng ý với sáng kiến của Khối 8406 là nhịp cầu tiến đến thành lập một Liên Minh Các Lực Lượng Đấu Tranh Cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam (…) chúng tôi ủng hộ và cố gắng đóng góp phần mình cho một liên minh như vậy sớm hình thành…”.

- Ngày 22-9-2006, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, trong thư phúc đáp cũng viết : “… Chúng tôi hy vọng toàn thể Dân tộc Việt Nam sẽ sớm thực hiện được khát vọng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền của mình…”.

- Ngày 26-9-2006, Cụ Lê Quang Liêm, Hội Trưởng Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý, cũng nói : “… Giáo hội PGHH Thuần túy tại Việt Nam triệt để hưởng ứng và ủng hộ lời kêu gọi thành lập một Liên Minh các lực lượng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền Việt Nam ngày 10-9-2006 của Khối 8406.. ”.

III. Tuyên bố thành lập Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền.

Từ những lý do và trăn trở trên đây, thể theo nguyện vọng của đa số Nhân Dân, hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2006 tại Việt Nam, chúng tôi xin long trọng tuyên bố với Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước cùng với thế giới rằng :

Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Đấu Tranh Vì Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền Cho Việt Nam
(gọi tắt là Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam)

chính thức được thành lập và hoạt động dựa trên 7 điều cơ bản sau đây :

1- Mục tiêu của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam là đấu tranh nhằm vận động sức mạnh của Toàn Dân để giải quyết dứt khoát sự lũng đoạn của Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam, đưa đến thay thế triệt để thể chế chính trị độc đảng toàn trị lạc hậu hiện nay bằng thể chế chính trị đa đảng tiến bộ, nghĩa là thay thế sinh hoạt chính trị không công bằng, không chấp nhận cạnh tranh bằng sinh hoạt công bằng, có cạnh tranh trong sáng. Vì thế, khi chưa hình thành được một nền chính trị có đối lập, có cạnh tranh, tôn trọng công bằng, dân chủ mà cá nhân hay tổ chức nào cố tình tham chính thì không được mời tham gia Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền này.

2- Phương pháp đấu tranh của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền này là hòa bình, bất bạo động. Những người có chủ trương khác với phương pháp đấu tranh trên không được mời tham gia Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền này.

3- Lực lượng của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền này là toàn thể Nhân Dân Việt Nam, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, đảng phái, hoàn cảnh, trình độ, trong hay ngoài Nước… Bất kỳ người Việt Nam nào tán thành mục tiêu và phương pháp đấu tranh trên đều có thể gia nhập Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam. Đồng thời họ vẫn có quyền giữ lại những bản sắc riêng của cá nhân hay tổ chức mình, miễn là không trái ngược với mục tiêu và phương pháp đấu tranh trên. Lực lượng của Liên Minh cũng bao gồm mọi Tổ chức và cá nhân trong Cộng đồng Quốc tế yêu chuộng Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, Công lý và Hòa bình cho Việt Nam và Nhân loại.

4- Ý nghĩa của việc thành lập Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam là làm cho cái thiện thắng cái ác, chính nghĩa thắng phi nghĩa, dân chủ tiến bộ thắng độc tài lạc hậu.

5- Cơ cấu của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam trong thời gian đầu bao gồm : Ban Điều Hành, Ban Cố Vấn và Các Uỷ Ban : Tổ chức, Nhân Quyền, Tôn Giáo, Pháp Luật, Chính Trị, Văn hóa Giáo dục, Thông Tin, Quan hệ Quốc tế, Kinh tế, Tài chính,…

6- Đây mới chỉ là Bản Tuyên bố Thành lập. Tiếp theo ngay, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam sẽ hoạt động theo Cương Lĩnh, Quy tắc, Hướng dẫn,… được hình thành theo thời gian và yêu cầu cụ thể từng giai đoạn. Trong 6 tháng đầu tiên, Liên Minh nỗ lực liên kết mọi Tổ chức và Cá nhân trong và ngoài Nước cùng một mục tiêu và phương pháp đấu tranh ở mục III.1&2 để qui tụ Thành viên ngày càng đông từ khối 84 triệu Dân Việt Nam khắp nơi trên thế giới ; đồng thời phân nhiệm và kiện toàn cơ cấu tổ chức, thiết lập cơ sở ngày càng hiện diện công khai nhằm đạt các hiệu quả thiết thực và vượt qua được các thử thách muốn cản trở bước tiến của Liên Minh.

7- Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam sẽ hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình khi Quốc Hội đa đảng được bầu lên, Hiến Pháp đa đảng được biểu quyết, Chính Phủ dân chủ được thiết lập. Lúc ấy Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam sẽ tuyên bố tự giải tán để nhường đường cho các Chính đảng hoạt động.

Xin trân trọng kính mời mọi Tổ chức, Cá nhân cùng tham gia ký tên.

I. Ban Cố vấn : (Thứ tự Tên theo ABC)
1 Cựu Sĩ quan Phạm Quế Dương, Hà Nội
2 Linh mục Nguyễn Hữu Giải, Thừa Thiên-Huế
3 Giáo sư Nguyễn Thanh Giang, Hà Nội
4 Cựu Chủ tịch Tổng Công đoàn Nguyễn Hộ, Sài Gòn
5 Hội trưởng Lê Quang Liêm, Trung Ương GHPGHH TT Sài Gòn
6 Linh mục Phan Văn Lợi, Huế
7 Linh mục Nguyễn Văn Lý, Huế
8 Mục sư Ngô Hoài Nở, Sài Gòn
9 Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Sài Gòn
10 Cựu Sĩ quan Vũ Cao Quận, Hải Phòng
11 Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Sài Gòn
12 Cư sĩ PGHH Lê Văn Sóc, Vĩnh Long
13 Linh mục Chân Tín, Sài Gòn
14 Nhà văn Hoàng Tiến, Hà Nội
(Sẽ kính mời bổ sung)

II. Ban Điều hành : Địa chỉ liên lạc :
LMDCNQVN2006@gmail.com
VPLMDCNQVN2006@gmail.com
(Thứ tự Tên theo ABC)
1 Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn
2 Giáo sư Nguyễn Chính Kết, Sài Gòn
3 Cựu Sĩ quan Trần Anh Kim, Thái Bình
4 Chuyên viên Nguyễn Phong, Huế
5 (Sẽ tăng cường bổ sung).

III. Các Ủy Ban : Giai đoạn đầu có 10 Uỷ ban. Thành viên mỗi Uỷ ban giai đoạn đầu không công bố. Về sau sẽ bổ sung các Uỷ ban cần thiết.

IV. Đại diện các Tổ chức tham gia : Kính mời Đại diện các Tổ chức & Cá nhân tham gia lần lượt ký tên :
* Ngày tuyên bố Thành lập Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam 16 tháng 10 năm 2006 :
1 Hội trưởng Lê Quang Liêm, Đại diện GHPGHH TT Việt Nam.
2 Khối 8406 gồm hàng vạn Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình trong & ngoài Nước :
* Ban Đại diện Lâm Thời : – Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn
– Cựu Sĩ quan Trần Anh Kim, Thái Bình
– Linh mục Nguyễn Văn Lý, Huế
3 Đảng Thăng Tiến Việt Nam : Trưởng Ban Thành lập : Chuyên viên Nguyễn Phong, Huế
4 Đảng Tự Do Dân Chủ Việt Nam : Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trần Tỉnh Lê
5 Nguyễn Thanh Nam. PhD, tai Hoa Kỳ.
6 Lý Trung Tín, Chủ nhiệm Tạp chí Dân Văn, Đức Quốc
7 Bs Nguyễn Thùy Trang và toàn BBT Vietland.net San Jose, California, Hoa Kỳ
8 Lê Diễn Ðức, Ba Lan, DanChimViet.online
9 Nguyễn Văn Hùng, ĐT : 0917881614
10 Phan Khải, Hoa Kỳ.
11 Trần Mỹ Tiên, Bangkok Thai Lan.
……….

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Thống Joe Biden (giữa) đón ông Fumio Kishida (phải), thủ tướng Nhật, và ông Ferdinand Marcos Jr, tổng thống Philippines, tại Toà Bạch Ốc, 12/4/2024. Ảnh: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images

Biden nỗ lực tăng cường liên minh Mỹ-Nhật-Philippines chống Trung Quốc

Hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc, nhấn mạnh rằng hành động của Bắc Kinh bị xem là “sự đe dọa an ninh” và xem Trung Quốc là “kẻ ngoài lề trong khu vực.”

Các nhà lãnh đạo đồng minh nhấn mạnh cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông và tuyên bố tuần tra chung ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, thể hiện mặt trận thống nhất chống lại hành vi hung hãn của Trung Quốc.

Máy gặt lúa và đập lúa luôn. Tuy không hiện đại như bên Nhật hay các nước Âu châu, nhưng nó làm được việc và giảm gánh nặng cho nông dân. Trong tương lai thì chắc sẽ hoàn thiện hơn và những cái máy này sẽ có thương hiệu. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn

Cơ giới hoá nông nghiệp… chậm còn hơn không*

Nhưng chậm còn hơn không. Tôi nghĩ nông dân Việt Nam rất sáng tạo và nếu môi trường thuận lợi, họ chẳng thua kém bất cứ ai. Bằng chứng là trong thời gian qua, quá trình cơ giới hoá đều do nông dân thực hiện, chứ không phải do các vị “sư sĩ” làm. Nông dân sáng chế ra máy móc và ứng dụng ngay trên những cánh đồng họ canh tác, chứ chẳng nhờ vào ‘đề tài cấp quốc gia’ nào.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (trái) phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris, Ngoại trưởng Antony Blinken và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 11/4/2024. Ảnh: AFP

Marcos nói thỏa thuận ba bên Mỹ-Nhật-Philippines sẽ thay đổi thế cục ở Biển Đông

“Tôi nghĩ thỏa thuận ba bên này cực kỳ quan trọng,” ông Marcos nói trong cuộc họp báo ở Washington một ngày sau khi hội kiến Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên giữa các nước.

“Nó sẽ thay đổi thế cục mà chúng ta thấy trong khu vực, ở ASEAN ở châu Á, quanh Biển Đông,” ông Marcos nói, nhắc đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Tổng thống Biden và phu nhân (phải) và Thủ tướng Nhật Kishida và phu nhân tại White House 10/4/2024. Ảnh: AP/ Evan Vucci

Nhật Bản tăng cường liên minh với Mỹ để phòng ngừa Trung Quốc

Tokyo và Washington đều quyết tâm ngăn chặn Bắc Kinh thống trị Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Sự ủng hộ mà chính quyền Biden dành cho Kishida vượt xa những hỗ trợ thông thường đối với một đồng minh thân cận. Dưới thời Kishida, Nhật Bản đã thực hiện một số thay đổi quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại và an ninh kể từ Thế chiến II. Những thay đổi này được thúc đẩy bởi quyết tâm của người Nhật trong việc ngăn chặn một Trung Quốc chuyên chế thống trị Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.