Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Ngày Quốc Tế Dân Chủ tại Paris

Ngày 15 tháng Chín hằng năm được Liên Hiệp Quốc chọn là ngày Quốc Tế Dân Chủ (International Day of Democracy). Khắp nơi, ngày nầy được đánh dấu với nhiều hình thức khác nhau để thúc đẩy dân chủ.

Tại Paris, nhóm Tinh Thần Diên Hồng và Hiệp Hội các Cộng Đồng Á Châu Tranh Đấu cho Nhân Quyền đã tổ chức buổi xuống đường tại quảng trường Trocadéro, còn được gọi là quảng trường Nhân Quyền để lên tiếng, vận động dân chủ được thực thi tại Việt Nam và cũng để ủng hộ những dân tộc Á Châu khác đang sống dưới ách đô hộ độc tài toàn trị Trung Cộng: Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ, Nội Mông, Hong Kong.

Youtube Việt Tân