ra trường thất nghiệp

Tỷ lệ sinh viên ra trường thất nghiệp đang ở mức báo động.

Báo động sự lãng phí nguồn lực trí thức trẻ tại Việt Nam

Ngành giáo dục cần một chiến lược đúng tầm cũng như thiếu những chính sách đòn bẩy cần thiết để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đào tạo. Mấu chốt phải là công tác dự báo sự phân bổ nguồn lực của toàn xã hội, để có thể đào tạo ra những người hữu ích nhất. Chứ không phải đào tạo ồ ạt khiến sinh viên ra trường thất nghiệp, rồi lại đề xuất… xuất khẩu cử nhân.

Tỷ lệ thất nghiệp trong giới tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngày càng cao.

Đào tạo tồi thì cử nhân dở

Con số 70% cử nhân công nghệ thông tin phải đào tạo lại sau 4 năm đại học cho thấy sản phẩm của một nền giáo dục không định hướng, không có triết lý và mang nặng tính kềm kẹp kéo dài hàng mấy thập niên qua. Nó cũng cho thấy sự hoang phí nguyên khí quốc gia là con người, là trí tuệ.