vi phạ nhân quyền

Nguyễn Phú Trọng: Đáng tin hay xảo trá?

Người ta đặt câu hỏi, liệu ông Trọng có đáng tin để đứng đầu đất nước trong bối cảnh chính trị của Việt Nam, Trung Quốc và trên thế giới có nhiều biến động như hiện nay?