Play Video
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Viễn cảnh Việt Nam sau đại dịch COVID-19

Đại dịch Coronavirus đã như cơn hồng thủy bất ngờ tấn công nhân loại bằng một loại virus vô hình mà cho đến nay chưa một ai có thể khống chế. Nó đang làm đảo lộn thế giới, gây ra tình trạng suy thoái toàn diện và nghiêm trọng hơn nữa là không ai biết chắc cuộc khủng hoảng này sẽ kéo dài đến bao giờ mới chấm dứt.

Đại dịch Coronavius đang vừa là một thảm họa nhân sinh, vừa là một đe dọa kinh tế trầm trọng mà không một quốc gia nào có thể thoát được. Trước hai đại họa này, nguyên lý chung là những quốc gia càng nghèo càng bị nguy khốn; và trong cùng một quốc gia, người càng nghèo càng bị nguy cơ lây nhiễm, thiệt mạng và bần cùng hóa trầm trọng hơn.

Việt Nam vừa thuộc nhóm quốc gia đang phát triển, với lợi tức bình quân rất khiêm nhường, vừa có độ chênh lệch giàu nghèo rất lớn trong vòng 10 năm qua, cả hai yếu tố này gộp lại sẽ cho thấy mức độ cùng cực của người dân nghèo Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.

Youtube Việt Tân