June 5, 2018

Vị trí của Vân Đồn, một trong 3 đặc khu có thể thuê đất đến 99 năm nếu Dự luật đặc khu được thông qua.

5 đối thoại về Dự luật Đặc khu

Trong một bài viết đăng trên Luật Khoa, tác giả đã liên tưởng Luật Đặc khu với hình ảnh của tô giới – một sản phẩm khét