Diễn Đàn

Tiến Trình Lập Pháp Của Quốc Hội

Nhiệm vụ chính yếu của Quốc Hội là “lập pháp”. Nhưng “lập pháp” không chỉ có nghĩa là “làm ra luật”, bởi lẽ ngoài bổn

Quá Khứ Soi Rọi Tương Lai

“Một quốc gia phải sẵn sàng ôn lại lịch sử của mình một cách nghiêm túc. Bởi vì chỉ có những ai nhớ những gì

Tổng Lược Tình Hình Năm 2005

I-Dẫn Nhập: Năm 2005 mang hai dấu ấn đặc biệt. Một là năm đánh dấu sự kết thúc Đệ nhị thế chiến (1945-2005) giải phóng