70 năm Tuyên Ngôn QTNQ

Giải thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng

Trước nhu cầu nâng cao nhận thức và khuyến khích các nỗ lực tranh đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam, Đảng Việt Tân thiết lập giải thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng, nhằm nêu cao sự hy sinh và những hoạt động của những cá nhân hay tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho các quyền căn bản của người dân Việt Nam.

StandUp4HumanRights - Đứng Lên Vì Nhân Quyền. Ảnh: Give Me 5!

70 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời

Cho tới ngày hôm nay, năm 2018, Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được 70 tuổi, đã được dịch ra hơn 375 thứ tiếng và phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới, và trừ ra một số quốc gia theo chính thể độc tài, được thế giới coi là khuôn mẫu nhân quyền để toàn nhân loại hướng tới.