Gene Sharp

Tôi đi thăm cụ Sharp

Tiến Sĩ Gene Sharp, người sáng lập Viện Albert Einstein và là học giả chuyên nghiên cứu và hỗ trợ việc xây dựng thể chế