hoạt động của Việt Tân

Ai nỡ mừng Ngàn Năm Thăng Long?

Ban Biên Tập Web VT vừa nhận được đoạn phim sau đây của Nhóm Thanh Niên Hành Động Vì Đất Nước, với tựa đề Ai

Lời Kêu Gọi Ngàn Năm Thăng Long

  Ủy Ban Phối Hợp Hành Động Vì Dân Chủ ubphdc@gmail.com – Telephone: 48.606.831.600 / 01-612-719-9857 − http://danchutudochovietnam.blogspot.com/,   THÔNG CÁO BÁO CHÍ Trong các