Liên Hiệp quốc

StandUp4HumanRights - Đứng Lên Vì Nhân Quyền. Ảnh: Give Me 5!

70 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời

Cho tới ngày hôm nay, năm 2018, Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được 70 tuổi, đã được dịch ra hơn 375 thứ tiếng và phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới, và trừ ra một số quốc gia theo chính thể độc tài, được thế giới coi là khuôn mẫu nhân quyền để toàn nhân loại hướng tới.

Hội Nghị Thế Giới các Nhà Bảo Vệ Nhân Quyền tổ chức tại Paris, Pháp Quốc 29-31/10/2018

Hội Nghị Thế Giới các Nhà Bảo Vệ Nhân Quyền 2018

Hội Nghị Thế Giới các Nhà Bảo Vệ Nhân Quyền 2018 với chủ đề “Những Tiếng Nói Toàn Cầu về Phản Kháng và Thay Đổi” đã diễn ra vào ba ngày 29-31 tháng 10, 2018 tại Paris nhân dịp kỷ niệm 70 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền.