TL-NQQuân

Thoát khỏi Việt Nam

Việc thả một nhà đấu tranh cho thấy áp lực từ Washington có ép phê Hà Nội hiếm khi nào đưa tin về nhân quyền,