Thời Sự

Khai quật cổ thành Thăng Long

Bát sứ trắng mỏng trang trí in nổi hình rồng có chân năm móng, lòng in chữ Quan, đồ ngự dụng thời Lê Sơ. Cuối