Ý kiến độc giả:

Làm sao thu ngắn khoảng cách giàu nghèo?

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.


Thân bài của thư tín:

Tên (hay bí danh):
Địa chỉ email của bạn:Các ý kiến đã đóng góp

(Theo thứ tự từ mới nhất trở đi)

20/03/2017 @ 18:51

Toi nghi khac ban. Mot dan toc phai doan ket la yeu to tien quyet.

Truoc het phai thay doi nao trang ve trach nhiem cua nguoi dan doi voi dat nuoc. Cai nay can nen GIAO DUC KHAI PHONG ma chanh quyen phai bao dam nen giao duc mien phi cho moi nguoi. Lay thue cua nguoi giau hay manh thuong quan de giai quyet van de GIAO DUC.

Mot dan toc muon vuon len thi nguoi giau phai bo von dau tu de nguoi ngheo co viec lam, cai nay chanh phu phai ra luat cuong bach dau tu cho hop ly, hop tinh ...

Nuoc ma toan nguoi ngheo thi khong tien duoc, quyen loi se vao tay ngoai bang, vi the khong nen dat van de khoang cach giau ngheo de gay chia re vi ghen ty, ma nen dat luat de bao dam muc song toi thieu cua nguoi dan va bat buoc nguoi nguoi giau mot cach luong thien phai bo von dau tu khong duoc de dong tien u dong; nhung nguoi lam giau bat chanh thi nen co luat de ngan chan.

Chung ta phai chu truong bao dam sinh mang va tai san cua dan. Dan Giau Nuoc Manh vay thi: Nguoi gioi kiem tien nhieu hon nguoi dot la chuyen binh thuong, khong nen dau to nhu Viet Cong, ma nen ap dung chanh sach Nguoi Cay Co Ruong nhu thoi Thu Tuong Ngo Dnh Diem.

- Bay Thu