Cập nhật: 18/09/2004  --   In Print
Việt Tân: http://viettan.org
Địa chỉ bài này: http://viettan.org/Phuong-huong-5-%C4%90au-Tu-Vao-The-He.html

Đảng Việt Tân / Chương Trình Hành Động /

Phương hướng 5 - Đầu Tư Vào Thế Hệ Tương Lai.

Đầu tư vào các thế hệ tương lai là vấn đề hệ trọng trong việc phát triển đất nước. Để theo kịp đà tiến hóa của nhân loại, tuổi trẻ Việt Nam phải thoát ra khỏi lối học từ chương, học vị bằng cấp để xây dựng cho mình những kỹ năng về thu thập, tổng hợp và phân tích dữ kiện, về giao tiếp, kế hoạch tổ chức, giải quyết vấn đề, về xử dụng kỹ thuật và làm việc tập thể. Giới trẻ Việt Nam cũng phải được khuyến khích, hỗ trợ để dễ dàng tham gia các chương trình du học nước ngoài nhằm lãnh hội tinh hoa của các nền giáo dục tiên tiến. Bên cạnh đó, hiện nay, hơn hai triệu người Việt đã định cư tại hải ngoại, đa số tập trung ở những quốc gia tân tiến nhất. Giới trẻ của khối đồng bào hải ngoại này có cơ hội học hỏi và tiếp thu những kiến thức tiến bộ nhất về khoa học kỹ thuật, văn hóa và xã hội của xứ người. Do đó, cần tranh đấu cho quyền tự do trao đổi kiến thức trên mọi lãnh vực giữa tuổi trẻ trong và ngoài nước để gia tăng hiểu biết về tình hình chung của đất nước, tiếp nhận những tinh hoa phát triển của thế giới. Ngoài ra, nhu cầu đầu tư vào thế hệ tương lai còn đòi hỏi những nỗ lực:

- Xây dựng lại ý thức quốc gia và niềm tự hào dân tộc.

Trong suốt thời gian dài bị giáo dục theo phương châm: "Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội", nhiều thế hệ Việt Nam đã bị cưỡng ép để phải đồng hóa lòng yêu nước, tinh thần dân tộc với một chủ thuyết ngoại lai. Từ đó, nhiều thế hệ đã bị uốn nắn và nhồi sọ để trưởng thành và phục vụ cho đảng Cộng sản Việt Nam thay vì phục vụ cho tổ quốc, dân tộc của mình. Vì vậy, ngay từ bây giờ, phải xây dựng lại ý thức quốc gia và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ mai sau. Đây phải là những thế hệ có một cái nhìn khách quan về lịch sử dân tộc, niềm tự hào về đất nước và con người Việt Nam, cảm nhận được công lao của tiền nhân trong quá khứ để từ đó biết nhận lãnh vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc đóng góp vào dòng tiến hóa liên tục của lịch sử giống nòi.

- Xây dựng ý thức công dân và ý thức chính trị.

Để đạt được mục tiêu này, cần tranh đấu để chấm dứt nền giáo dục nhồi sọ những ý thức hệ nhằm phục vụ một chủ thuyết, một đảng phái cũng như tinh thần mù quáng suy tôn lãnh tụ. Thay vào đó bằng một nền giáo dục khai phóng, nhân bản với những giá trị phổ quát của văn hóa dân tộc và văn minh nhân loại, ý thức công dân lành mạnh, tinh thần tự giác tôn trọng luật pháp và những nguyên tắc sinh hoạt văn minh. Trong hoàn cảnh độc tài, độc đảng hiện nay, sinh hoạt chính trị đã bị đồng hóa với những hành vi xấu xa, những thủ đoạn hèn kém. Từ đó đã đưa đến tình trạng hiểu lầm và xa lánh những sinh hoạt chính trị của quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ và hậu quả là sự thờ ơ đối với vận mệnh chung của đất nước. Để mọi người dân và nhất là giới trẻ có một ý thức chính trị đúng đắn và mạnh dạn tham gia vào những sinh hoạt chính trị tích cực, thể chế độc tài, độc đảng và lạm dụng quyền thế, tham nhũng, hối lộ phải được thay thế bằng một nền chính trị dân chủ đa nguyên trong đó hiến pháp và luật pháp được bảo vệ và tôn trọng.

- Xây dựng lối sống đạo đức, tinh thần nhân bản và phục vụ tha nhân.

Để các thế hệ mai sau là những nhân tố tốt đẹp cho việc phát triển đất nước, cần phải giáo dục và đào tạo tầng lớp trẻ có tâm hồn cao thượng đạo đức, có lòng yêu thương tha nhân, tinh thần phục vụ xã hội với ý thức về sự phát triển cá nhân luôn luôn gắn liền với sự thăng tiến chung của đất nước.


ĐẢNG VIỆT TÂN - Copyright (c) 2004-2017 - Web: http://viettan.org - Email: